لغو عضویت


فرم لغو عضویت مشتریان

مشتری گرامی چنانچه متمایل به ادامه عضویت در این پایگاه نمی باشید فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید. 24 ساعت پس از ارسال این پیام کلیه اطلاعات شما از روی سیستم حذف خواهد شد و در صورت نام نویسی مجدد بازیابی نخواهد شد . با تشکر مدیریت امور مشتریان