تخفیفات هنرمندان

هنر برای شما چند نوع تخفیف را برای هنرمندان منظور نموده است که از میان آنها می توان موارد زیر را به عنوان مهمترین تخفیفات بر شمرد
تخفیفات ویژه هنرمندان همکار
تبلیغات برای اساتید انجمن
تبلیغات انجمن خوشنویسان
آگهی نمایشگاه های گروهی
آگهی های فرهنگی
تبلیغات برای هنرمندان خوشنویس دارای مدرک ممتاز انجمن خوشنویسان
آگهی تسلیت
تبلیغات مداوم

برای کلیه هنرمندانی که با این پایگاه همکاری می نمایند، 15% درصد تخفیف منظور می گردد

برای کلیه اساتید انجمن خوشنویسان، 20% درصد تخفیف منظور می گردد

برای کلیه تبلیغات انجمن خوشنویسان، اعم از اطلاعیه ها و فراخوان ها و... هفتاد درصد تخفیف منظور می گردد

برای سوق دادن جامعه هنری به سمت کارهای گروهی، پایگاه هنر برای شما برای آگهی نمایشگاه های گروهی 20% تخیف منظورنموده است
قراردادهای طولانی مدت شامل تخفیف اضافی بند تبلیغات مداوم علاوه بر درصد پیش گفته نیز می شود

پایگاه هنر برای شما برای تبلیغات فرهنگی که در راستای اهداف و چشم انداز خود باشد حداقل 15 درصد تخفیف منظور نموده است
قراردادهای طولانی مدت شامل تخفیف اضافی بند تبلیغات مداوم علاوه بر درصد پیش گفته نیز می شود

پایگاه هنر برای شما برای معرفی آثار و کلاس های هنرمندان خوشنویس دارای مدرک ممتاز به بالا از انجمن خوشنویسان 10 در صد تخفیف منظور نموده است
قراردادهای طولانی مدت شامل تخفیف اضافی بند تبلیغات مداوم علاوه بر درصد پیش گفته نیز می شود

علیرغم اکراه از درج چنین عنوانی و با عرض تسلیت به هنرمندان داغدار درج آگهی تسلیت برای هنرمندان خوشنویس دارای 50 درصد تخفیف می باشد

مدت زمان تبلیغات در این پایگاه 1 ماه می باشد چنانچه قراردادتبلیغات بصورت مدت دار باشد بر حسب طول مدت تبلیغ ضریب تخفیف بصورت تصاعدی به شرح ذیل افزایش می یابد
برای مدت 2 ماه معادل با 3%
برای مدت 3 ماه معادل با 6%
برای مدت 4 ماه معادل با 9%
برای مدت 5 ماه معادل با 14%
برای مدت 6 ماه معادل با20%
توجه: در صورت انعقاد قرارداد طولانی مدت و عدم انجام تبلیغ در ماه دوم و مابعد آن علاوه بر اخذ مبلغ تبلیغات پایه، ماهیانه 10 درصد جریمه اخذ می گردد

برای تبلیغ کلیه کتب خوشنویسی انجمن خوشنویسان، 20% درصد تخفیف منظور می گردد
برای تبلیغ کلیه کتب خوشنویسی، 10% درصد تخفیف منظور می گردد
برای تبلیغ کلیه کتب هنری، 5% درصد تخفیف منظور می گردد

کسانیکه علاقمندند این سایت را محلی برای تبلیغات خود برگزینند می توانند جهت هماهنگی و ارسال بنر تبلیغاتی و شرایط آن با "هنر برای شما" تماس حاصل فرمایند
شماره تلفن تماس 77655167-021