صفحه شخصی من/ خانواده هنر برای شما/ پیگیری ها


  • فرم اصلاح اطلاعات:

    شما می توانید اطلاعات وارد شده در فرم مشخصات شخصی تان را اصلاح و یا تکمیل فرمایید

    توجه داشته باشید که نام و نام خانوادگی، کد مشتری، شماره ملی، کدپستی و شماره همراه اعلام شده قبلی توسط شما غیر قابل تغییرند، چرا که کد مشتری اعلام شده به شما تابع این مقادیر هستند. در صورت الزام به اصلاح این موارد باید از نو ثبت نام کنید . دراین صورت کلیه امتیازات قبلی شما از بین می رود . برای ثبت نام مجدد  کلیک کنید

  • فرم اصلاح و یا تکمیل اطلاعات موجود در پرونده من

    مدیریت محترم سایت: تقاضا می نمایم اطلاعات ذیل را در پرونده شخصی من اصلاح و یا تکمیل فرمایید